Om Rättvis handel

Varor som kallas ”rättvist handlade” kan antingen vara certifierade av Fairtrade (tidigare Rättvisemärkt) eller komma från en producent som följer kriterier för rättvis handel från World Fair Trade Organisation, detta kallas Fair Trade. Här får du en överblick av vad rättvis handel innebär och dig vad de olika märkningarna betyder.

Internationell gemensam definition på rättvis handel

”Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en mer rättvis världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garanterar rättigheterna för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd. Organisationer för rättvis handel, tillsammans med konsumenter, engagerar sig aktivt i att stödja producenter samt genom att öka medvetenheten och genomföra kampanjer för att förändra den konventionella internationella handelns regler och praxis.”

Denna definition av rättvis handel antogs i december 2001 av de globala organisationerna för rättvis handel, World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International. Sedan dess har definitionen erkänts av Europaparlamentet (2006), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2009) och Europeiska kommissionen (2009).

Det finns två erkända globala organisationer som arbetar med Fair Trade internationellt, nämligen World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International. Här nedan ses de märkningar som oftast finns på de varor som antingen följer WFTO:s garantisystem eller är Fairtrade-märkta.

World Fair Trade Organization (WFTO)

World Fair Trade Organization är den globala medlemsorganisationen för producenter, importörer och återförsäljare som arbetar med rättvis handel. WFTO samlar aktörer i över 70 länder fördelade i Afrika, Asien, Europa, Latinamerika och Nordamerika. WFTO verkar för att förbättra levnadsstandarden för producenter och arbetare i låg- och medelinkomstländer. Detta görs inom ramen för WFTO:s 10 principer för Fair Trade:

 • Bättre möjligheter för marginaliserade producenter
 • Transparent och demokratisk organisation
 • Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar
 • Rättvist pris och rättvis betalning
 • Inget barnarbete eller tvångsarbete
 • Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter
 • Goda arbetsförhållanden
 • Kapacitetsbyggande
 • Ökad medvetenhet om Fair Trade
 • Miljöhänsyn

Att principerna följs kontrolleras av en fem-stegs revision, som kallas WFTO:s Garantisystem.  Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är medlem i WFTO.

Fyra importörer inom WFTO som finns i Sverige

Fyra importörer inom WFTO som finns i Sverige. Flera av dem har också Fairtrade -märkta produkter. Importörerna är medlemmar i WFTO.

WFTO:s produktmärkning

WFTO:s produktmärkning är en unik märkning för livsmedel, heminredning, köksartiklar, kläder, accessoarer m.m. från WFTO-medlemmar. Produkter som bär märkningen kan antingen komma från en producent, importör, eller återförsäljare. WFTO-märkningen innebär att hela organisationen åtar sig att följa de 10 principerna för Fair Trade och den Fair Trade Standard som är globalt erkänd. Att kriterierna följs kontrolleras av WFTO:s Garantisystem (GS). En vara som gått igenom hela handelskedjan, från producent till återförsäljare, blir därmed 100 % Fair Trade. Men produkterna kan även säljas direkt på den konventionella marknaden.

Produktmärkningen Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Det internationella certifieringsmärket har använts i Sverige sedan 2004 och från 2010 används det internationella namnet Fairtrade. De flesta produkter är livsmedel men det finns också blommor, bomull, guld, hudvård och sportbollar. I Sverige finns ca 2600 olika Fairtrade-märkta produkter.

Fairtrades kriterier

Kriterierna är utvecklade av Fairtrade International i samarbete med producentnätverk och de nationella Fairtrade-organisationerna runt om i världen. De baseras på de grundläggande ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet och syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn. Kriterierna är indelade i kärnkriterier, utvecklingskriterier, handelskriterier och produktspecifika kriterier och har alla en gemensam utgångspunkt – genom att garantera ett minimipris för råvaran och en långsiktig affärsrelation erbjuds förbättrade villkor för odlare och anställd arbetskraft i länder med utbredd fattigdom som annars kan missgynnas av villkoren för världshandeln.Generella kriterier:

 • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
 • Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
 • Barnarbete och diskriminering motverkas
 • Demokratin och organisationsrätten främjas
 • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främja

Bild tagen från fairtrade.se

När Fairtrade-märket sitter på en vara uppfyller produkten de internationella Fairtrade-kriterierna. För produkter som består av enbart en råvara som bananer, kaffe, rosor, ris, honung eller socker ska 100 procent av innehållet vara handlat i enlighet med Fairtrades kriterier.

Om en produkt består av flera ingredienser, en så kallad ”sammansatt produkt” som till exempel chokladkakor, godis, glass, läsk, müsli och yoghurt är regeln att alla ingredienser som finns att tillgå som Fairtrade-certifierade också ska vara det.

I en chokladkaka som bär Fairtrades svarta märke måste därmed kakao, socker, vanilj eventuella nötter och så vidare vara Fairtrade certifierade. Minst 20 procent av det totala innehållet i en sammansatt produkt måste även vara Fairtrade-certifierat för att produkten ska kunna märkas.

Fairtrades vita ingrediensmärke

Ingrediensmärkningen är ytterligare ett sätt för företag att arbeta med Fairtrade-certifierade råvaror och utgår ifrån samma kriterier och kontrollsystem. I produkter med det vita ingrediensmärket ligger fokus på en eller flera råvaror, till skillnad från produkter med det svarta märket där det finns krav på att allt som kan vara Fairtrade-certifierat i produkten ska vara det.

Bild tagen från fairtrade.se

Inom ramen för ingrediensmärkningen köper företag en eller flera Fairtrade-certifierade råvaror för användning i  olika produktserier eller för en mer generell hållbarhetssatsning.
De företag som väljer Fairtrades ingrediensmärkning i sitt hållbarhetsarbete kan kommunicera detta genom ingrediensmärket, antingen direkt på produkten eller i sin affärskommunikation.

Fairtrade-certifierade odlare får med ingrediensmärkningen ökade möjligheter att sälja sina råvaror som Fairtrade och därmed större del av de fördelar som Fairtrade innebär, såsom Fairtrades minimipris och Fairtrade-premien.

Ingrediensmärkningen ersätter råvaruprogrammet

Råvaruprogrammet som lanserades 2014 och som också har fokus på specifika råvaror kommer under en tvåårs period successivt ersättas av Fairtrades ingrediensmärkning. under denna tid kan den gamla logotypen för programmet finnas kvar på förpackningar i handeln.

Bild tagen från fairtrade.se

Övriga godkända märkningar inom rättvis handel

Övriga godkända märkningar inom rättvis handel som enligt WFTO från 2014 lever upp till Fair Trade standards.

 

Fler produktmärkningar

Medveten konsuments har på sin hemsida samlat information om hur de vanligaste märkningarna står sig när det kommer till miljö, djuromsorg, hälsa och arbetsvillkor. Vad som är bäst för varje inköp får sedan var och en bestämma utifrån vad som känns viktigt.

Jämförelser mellan olika produktmärkningar

Medveten konsument har i början av 2018 gjort nedanstående jämförelse av livsmedelsmärkningar utifrån hur de lever upp till kriterier som gäller miljö, djuromsorg, hälsa och arbetsvillkor.

Ladda ner: Jämförelse Livsmedelsmärkningar-2018

Miljöstyrningsrådet (som idag är en del av Konkurrensverket) gjorde 2013 en annan jämförelse mellan märkningar utifrån kriterier med fokus på sociala vilkor.

Ladda ner Jämförelse av certifieringsstystem Miljöstyrningsrådet_jfr_om_kaffe_te_kakao

 

 

Senast uppdaterad 20190111